వర్గం: డెరెక్ జేటర్

మరియా కేరీ డెరెక్ జెటర్ ఫ్లింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఆమె అతని గురించి వ్రాసిన పాటలను వెల్లడించింది

మరియా కేరీ డెరెక్ జెటర్ ఫ్లింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఆమె అతని గురించి వ్రాసిన పాటలను వెల్లడిస్తుంది మరియా కారీ డెరెక్ జెటర్‌తో తన పూర్వ సంబంధం గురించి మునుపెన్నడూ లేని విధంగా తెరుస్తోంది! 50 ఏళ్ల గాయని తన జ్ఞాపకాలను విడుదల చేస్తోంది