వర్గం: వెరైటీ

EXO 'మమ్మల్ని ఏదైనా అడగండి'లో కనిపిస్తుంది

డిసెంబర్ 12న, JTBC యొక్క “ఆస్క్ అజ్ ఎనీథింగ్” కోసం డిసెంబర్ 13 చిత్రీకరణలో EXO పాల్గొంటున్నట్లు OSEN నుండి ఒక మూలం నివేదించింది. ధృవీకరించబడితే, ఇది ఒక సంవత్సరానికి పైగా ప్రదర్శనలో EXO యొక్క మొదటి ప్రదర్శన అవుతుంది, వారి చివరి అతిథి ప్రదర్శన జూలై 2017లో జరిగింది. వారి చివరి ప్రదర్శన సమూహం యొక్క ప్రదర్శనను ప్రదర్శించింది