వర్గం: కీఫెర్ సదర్లాండ్

కీఫెర్ సదర్లాండ్ యొక్క తల్లి షిర్లీ డగ్లస్ న్యుమోనియాతో మరణించారు

కీఫర్ సదర్లాండ్ యొక్క తల్లి షిర్లీ డగ్లస్ న్యుమోనియాతో మరణించారు కీఫెర్ సదర్లాండ్ తల్లి షిర్లీ డగ్లస్ విచారకరంగా మరణించారు. ఆమెకు 86 ఏళ్లు. 53 ఏళ్ల నియమించబడిన సర్వైవర్ ఆదివారం (ఏప్రిల్…