వర్గం: ఆల్బా రోర్వాచర్

ప్రాడా షోలో బ్లాక్‌పింక్ సిట్ ఫ్రంట్ రో నుండి రాచెల్ బ్రోస్నాహన్, ఎమిలీ రతాజ్‌కోవ్స్కీ & లిసా!

ప్రాడా షోలో బ్లాక్‌పింక్ సిట్ ఫ్రంట్ రో నుండి రాచెల్ బ్రోస్నాహన్, ఎమిలీ రతాజ్‌కోవ్స్కీ & లిసా! గురువారం (ఫిబ్రవరి 20)న జరిగిన మిలన్ ఫ్యాషన్ వీక్ ఫాల్/వింటర్ 2020/2021 సందర్భంగా ప్రాడా షోకి వస్తున్నప్పుడు రాచెల్ బ్రోస్నాహన్ చెత్త టాప్‌లో పోజులిచ్చింది…