వర్గం: కేథరీన్ హార్డ్విక్

'మిడ్‌నైట్ సన్,' ఎడ్వర్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది స్టోరీలో క్రిస్టెన్ & రాబ్ ఎందుకు నటించలేదో 'ట్విలైట్' దర్శకుడు వివరించాడు

'మిడ్‌నైట్ సన్,' ఎడ్వర్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది స్టోరీలో క్రిస్టెన్ & రాబ్ ఎందుకు నటించలేదో 'ట్విలైట్' దర్శకుడు వివరించాడు.